Wote Moro         

Refrain (tous):            Wo te mo ro la zoua lan gué lé é
Sé ré da o Ngi fi ma né ko

Soprano et ténor:       Ma ma moua na la ya ma ma moua na fo ko
Ma ma moua na la ya ma ma moua na fo ko

Alto:                            Ma ye houé lé moua na la ya ma yé houé lé
moua na fo ko moua na
Go ye houé lé moua na la ya ma yé houé lé
moua na fo ko

Basse:                         Ma ma a yé houé lé moua na la ya
Ma ma a yé houé lé moua na fo ko
Ma ma a yé houé lé moua na la ya
Ma ma a yé houé lé moua na fo ko o

Enchaînement:
Refrain
Refrain

Soprano
Refrain
Ténor
Soprano + Ténor
Refrain
Alto
Alto + Soprano + Ténor
Refrain
Basse
Basse + Alto
Refrain
Alto + Basse + Soprane + Ténor
Refrain
Refrain